Hoody, Shirt, Hosen: Hvala Ilija, Tasche: Sagan
© covienna_magazine_dirndlundzopf_vrindajelinek_Vrinda Jelinek