Homestory: Im Studio mit Raphaela Vogel
© Raphaela Vogel for C/O Vienna Magazine