ZHANG Jian, March, 2016
© Courtesy of PIFO Gallery, Bejing, China